• Gwarancje kontraktowe.
  – gwarancja zapłaty wadium (przetargowa),
  – gwarancja zwrotu zaliczki,
  – gwarancja należytego wykonania kontraktu,
  – gwarancja usunięcia wad i usterek.
 • Gwarancje zapłaty należności celnych i podatkowych.
  – gwarancja zapłaty długu celnego,
  – gwarancja akcyzowa,
  – gwarancja ubezpieczeniowa od umowy z użytkowaniem dla konta w trybie z odroczoną płatnością (gwarancja ubezpieczeniowa E – myto)
 • Gwarancje koncesyjne.
  – gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu świadczenia usług turystycznych,
  – gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji lub zezwoleń w dziedzinach określonych odrębnymi przepisami, gdy występuje taki wymóg przez organ udzielający zezwolenia lub koncesji
 • Gwarancje zapłaty.
  – gwarancja zapłaty czynszu (kaucyjna),
  – gwarancja spłaty zobowiązań handlowych,
  – inne gwarancje płatnicze.
 • Pozostałe gwarancje ubezpieczeniowe.