W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, GMT Broker stale monitoruje nie tylko zawarte umowy ubezpieczenia, jak również bada zagrożenia pojawiające się w związku ze zmianami zewnętrznymi (np. zmiany rynkowe), jak i wewnętrznymi (np. restrukturyzacja przedsiębiorstwa).